กลุ่มกฏหมายและคดี

ประกาศ
1.  ประกาศ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
2. ประกาศ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา

1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
6. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
9. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
10. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
11. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
12. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
13. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
14. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
16. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
17. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
18. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546