นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

นายสันชาย ถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเอนก ธรเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฉัตรฤดี  ไพฑูรย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประเสริฐ  ชะนะดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกฤษณา โล่สุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดรุณี  ภูเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชณี  แสนเคน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมพิศ คัดทะจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัตถิยา  วารี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปนัฎดา ปทุมมาสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประภาพรรณ  โคตรพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรนิภา  วงษ์รัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุติกาญจน์  ริมเมอร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธนียา  แสนโยธะกะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวรรณ กีกาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชุลี   มีระหงษ์
ครูชำนาญการ

นางจิราภัทร ตั้งศิริ
ครูชำนาญการ
นางวรารักษ์  ธรรมศิริรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเนตรชนก  ก้อนวัน
ครูชำนาญการ
นางกนกวรรณ เอ้งฉ้วน
ครูชำนาญการ
นางสาวครารมทิพย์ ราชบัณฑิต
ครูชำนาญการ
นางสาวเนตรทิพย์ วงษาดี
ครูชำนาญการ
นางสาวอรอุมา  มะโยธา
ครู
นางสาวสุธากร สอนคะ
ครู
นางวินญา ลาวงษ์
ครู
นายธีรวุฒิ   คำแสน
ครู
นางสาวศรีประไพ สายสะอาด
ครูผู้ช่วย
นายเอกชัย ภูมิเขต
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิราพร โยธาพล
ครูผู้ช่วย
นางสาวสายกมล อินธิแสง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอริษา  บุญเหลา
ครูผู้ช่วย
นายอภินันท์  การิก
ครูผู้ช่วย
นายภาณุพงศ์ ประจวบวัน
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัลยา สาธุชาติ
ครูผู้ช่วย
นายสุรศักดิ์  ผิวขำ
พิเลี้ยงเด็กพิเศษ
นางสาวศรัญญา  แสนคำ
พิเลี้ยงเด็กพิเศษ
นางสาววนิดา  คำวงษา
ครูอัตราจ้าง
นายภารดา วังทะพันธ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกัลยา  พันธ์เทพ
ครูอัตราจ้าง
นางสาววัชรา บุญไตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Mr. Nguyen Thanh Ha
ครูอัตราจ้าง
นายอาทิตย์  จันทะแสง
นักการ-ภารโรง
นายบุญทอง สมดี
นักการ-ภารโรง