การเรียนการสอน-1

การเรียนการสอน-2

เงินเครื่องแบบ

เงินนอกงบ

เงินปัจจัยยากจน

เงินยานพาหนะไป-รพ.

เงินยุวกาชาด

เงินรายได้สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี-15-ปี

เงินลูกเสือ

เงินลูกเสือสามัญ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

อุดหนุน-15-ปี-กิจกรรม

อุดหนุน-15-ปี-อุปกรณ์