โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

โครงสร้าง-รร

ขอบข่ายการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน

ขอบข่ายงาน-4-ฝ่าย