สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ

เดือนเมษายน 2563

เดือนเมษายน-63

เดือนพฤษภาคม 2563

เดือนพฤษภาคม-63

เดือนมิถุนายน 2563

เดือนมิถุนายน-63-1

เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนกรกฎาคม-63

เดือนสิงหาคม 2563

เดือนสิงหาคม-63